Loading…

Doğum Kayıt İşlemleri

DOĞUM KAYIT İŞLEMLERİ


DOĞUM TESCİLİ

Doğum bildirimi işlemleri için anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir. Bu işlem postayla da yapılabilir. Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. 60 günlük yasal süre içinde doğumun bildirilmesi halinde, çocuk için düzenlenecek nüfus cüzdanından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde düzenlenecek nüfus cüzdanı için değerli kâğıt bedeli ile birlikte Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi uyarınca idari para cezası alınır. Sözkonusu idari para cezasının miktarı her takvim yılı başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. TL cinsinden belirlenen bu miktar yerel para biriminin günlük kuru üzerinden hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ve doğum bildiriminde bulunulan ülkelerin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir..

Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne de bildirim yapılabilir. Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemektedir.

Anne-babadan birinin Türk, diğerinin sadece yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı eşin ülkesinin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun Ad ve Soyadların Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin XIV no’lu sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılır; tarafsa, yeni doğan çocuğun adında alfabemizde bulunmayan harflerin olması herhangi bir sorun teşkil etmez.

EVLİLİK DIŞI DOĞUM TESCİLİ

Çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, anneyle evlilik, tanıma veya mahkeme kararıyla kurulur.

Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.

Bekar anneden evlilik birliği dışında doğan çocuklar baba çocuğu tanımamış ise annenin aile kütüğüne, annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir.

Evlilik dışında doğan çocuğun babasının, nüfus müdürlüğü, mahkeme, noter veya Temsilciliklerimize başvurarak, babalık tanıma senedi veya vasiyetnameyle çocuğun babalığını tanıması mümkündür.

Baba tanımadan bekar annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydı yapılan çocuk daha sonra resmi bir belgeyle baba tarafından tanınması halinde, baba soyadı ile babanın nüfus kütüğüne kaydedilir. .Evliliğin sona ermesinden başlayarak, yani boşanma kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde doğmuş sayılır. Başka bir deyişle, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası, annenin boşandığı koca olarak kabul edilmektedir.

Annenin boşandığı koca soy bağının reddi davası açarak babalığı reddedebilir ve babalık karinesini çürütebilir.

Çocuk, anne ve baba evli değilse annenin soyadını taşır. Ancak, anne önceki evliliğinden dolayı çift soyadı taşıyorsa, çocuk annenin bekârlık soyadını alır.

Evlilik dışı çocukların doğum tescil işlemleri için annenin şahsi başvurusu yeterlidir.

Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. 60 günlük yasal süre içinde doğumun bildirilmesi halinde, çocuk için düzenlenecek nüfus cüzdanından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde düzenlenecek nüfus cüzdanı için değerli kâğıt bedeli ile birlikte Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi uyarınca idari para cezası alınır. Sözkonusu idari para cezasının miktarı her takvim yılı başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. TL cinsinden belirlenen bu miktar yerel para biriminin günlük kuru üzerinden hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ve doğum bildiriminde bulunulan ülkelerin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir. Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne de bildirim yapılabilir.

1. ROMANYA MAKAMLARINDAN DOĞUM BELGESİ almak için gereken belgeler:

1. Pasaport (Anne / Baba ve noter tasdikli tercümeleri)

2. Aile Cüzdanı Apostilli (noter tasdikli tercümesi)

3. Hastaneden verilen Doğum Tutanağı (Certificat Constatator nou-nascut)

2. KONSOLOSLUK’TAN NÜFUS CÜZDANI almak için gereken belgeler:

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Anne/Baba) – (Türk/Romanya) – 2 adet

2. Bebeğin Doğum Kayıt Örneği (Certificat de Naştere) ve tercümesi – 2 adet

3. Evlilik Cüzdanın fotokopisi ve tercümesi (Certificat de Casatorie) – 2 adet

4. T.C.Uluslararası Aile Cüzdanı fotokopisi – 2 adet

5. Pasaport fotokopisi (Anne/Baba) – 2 adet

6. İletişim bilgileri

 

Top