Loading…

Yurtdışında Askerlik Erteleme İşlemleri

YURTDIŞINDA ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ


ERTELEME (İLK)

İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta yer verilmektedir.

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaşları hesaplanırken gün/ay/yıl olarak “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışan yükümlüler durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize başvurmaları hâlinde, askerlikleri oturma veya çalışma izinlerinin sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösteren sürelerle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir. 

İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde ilk erteleme başvuruları şahsen; müteakip (ikinci ve sonraki) erteleme başvuruları şahsen veya postayla yapılabilmektedir. Diğer yandan, gemi adamı statüsündekilerin ilk ve sonraki erteleme başvurularının şahsen yapılması gereklidir.

Yükümlülerin müteakip erteleme başvurularını, ilk erteleme bitiş tarihinden en az bir ay önce yapması gerekmektedir.

İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin erteleme başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

1.YARARLANMA ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,
c. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,

Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların bu statüdeki askerlik erteleme başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.

d. Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,
e. “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenler.

Yukarıdaki maddelerden (1) ve (2) maddeleri bu statüde askerlik erteleme başvurusu için temel şartları oluşturmaktadır. Sözkonusu maddelerle birlikte (3), (4) ve (5) maddelerindeki şartlardan herhangi birine sahip olmak başvuru için yeterlidir.

2.ASKERLİK ERTELEME SÜRELERİ

a. Başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
b. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
c. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
d. Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri oturma veya çalışma izni alıncaya kadar 1’er yıllık sürelerle en çok 2 kez ertelenir. Yükümlülerin ertelemeleri 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihini aşmamak kaydıyla, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir. Askerlikleri bu şekilde 2 kez ertelenmesine karşın; müracaat ettikleri yabancı ülkede oturma veya çalışma izni alamayanların müteakip erteleme talepleri Dış Temsilciliklerce kabul edilmez. Bu durumdakilerin müracaatlarına ne işlem yapılacağı, oturma veya çalışma izni alamama nedenleri ile Dış Temsilcilik görüşlerini de ihtiva eden bir yazı ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorulur. ASAL tarafından yapılacak incelemede, mücbir sebeplere bağlı olarak oturma veya çalışma izni verilme işlemlerinin uzadığı tespit edilenlerin askerlikleri, sen kez 1 yıl süre ile ertelenir, erteleme süresi sonunda oturma veya çalışma izni alamayanların

3.ERTELEMESİ YAPILMAYACAK OLANLAR

a. Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan yabancı ülkelerde ikamet edenlerin,
b. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde ikamet etseler dahi, sahip oldukları oturma veya çalışma izinleri ile bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak o ülkede işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanamayanların,
c.Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dahil) veya daha fazla süreyle yurt içinde kalmış olanların,
d. Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların,
e. Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunanların,
f. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak çalışmakta olduğu gerekçesi ile askerliği ertelenmiş iken, daha sonra iş sözleşmesi süreleri sona ermiş olan gemi adamı statüsündekilerin,
g. Türk bandıralı gemilerde çalışan gemi adamlarının,
h. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları nedeniyle adli makamlarca arananların,
i. Daha önce herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamış olanların askerlikleri ertelenmez.

4. ERTELEMESİ İPTAL EDİLECEK OLANLAR

Erteleme süresi içinde;

1. Yurda kesin dönüş yapanların veya askerliğinin erteli olduğu dönemlerde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 günden (dahil) fazla süreyle yurt içinde kaldığı tespit edilenlerin,
2. Gerçeği yansıtmayan bilgi, belge ve beyanlarla askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,
3. Yurt içinde fiili askerlik hizmetine başladıktan sonra herhangi bir nedenle askerlik hizmetini tamamlamadan veya tamamlamış sayılmadan yurt dışına çıkarak oturma veya çalışma izni almak suretiyle askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,
4. Erteleme şartlarını taşımadıkları halde askerliğinin ertelendiği tespit edilenlerin,
5. Askerliği erteli iken ertelemeye gerekçe teşkil eden şartları kaybettiği tespit edilenlerin,
6. Gemi adamı statüsü veya iş sözleşmesi bir daha yenilenmemek üzere sona erenlerin,
7. Türk bandıralı gemilerde çalıştığı tespit edilenlerin,
8. Kendi isteği ile erteleme hakkından vazgeçenlerin,
9. Türk vatandaşlıkları kaybettirilenlerin veya izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların,
10. Sınır dışı edilenlerin, oturma veya çalışma izni iptal edildiği için yurt dışındaki statülerini kaybedenlerin, ertelemeleri iptal edilerek, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.
11. Bunlardan; (1, 2 ve 3) bentlerinde belirtilenler hariç diğer nedenlerle ertelemeleri iptal edilenler, yeniden yararlanma şartlarını oluşturdukları takdirde ertelemeye hak kazanırlar.
12. Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık vb.) dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılın sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden yararlanma şartlarını oluşturanların ertelemeleri devam ettirilir veya konsolosluklarca gönderilecek müteakip erteleme teklifleri kabul edilir.
13. Ertelemenin iptalini gerektiren durumları tespit edilenler askerlik şubelerine bildirilir. Yıl içerisinde 38 yaşını tamamlayacak olanlara, tâbi oldukları statüde askerlik hizmetlerini yapmak üzere yurda dönerek askerlik şubelerine başvurmaları veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere müracaat edebilecekleri konusunda bilgi verilir.
 

1111 sayılı Askerlik kanununda 03 Ağustos 2018 tarihinde değişiklik yapılarak,

1. Dövizle askerlik hizmeti uygulamasında yükümlülerce ödenecek döviz miktarı, 1.000 Euro'dan 2.000 Euro’ya yükseltilmiş,
2. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmış,
3. Yükümlülere Millî Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiştir.
Askerlik çağına girmiş, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve kanunda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan yükümlüler dövizle askerlik hizmeti için şahsen başvurabilirler.

Dövizle askerlik hizmeti başvuru şartlarını sağlayan yükümlüler, aşağıda izah edildiği sıralama ile işlemlerini yaptırabilirler.

1) Uzaktan eğitim portalına erişim adresi olan https://dovizle.msb.gov.tr üzerinden sisteme giriş yapacak, “Yeni hesap" butonunu tıklayacak, açılan penceredeki formu dolduracak, sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapacak,

2) Portala giriş yapılmasını müteakip uzaktan eğitim ders içeriklerine erişerek, tanımlanan ders içeriklerinin tamamını takip edecek ve her bir içerik sonunda yöneltilen soruları doğru olarak cevaplayacak,

3) Uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlüler, bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden evrak ile başvuracak, 2000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını yurt dışı temsilciliklerimize ödemeleri koşuluyla dövizle askerlik hizmeti kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

Dövizle askerlik hizmeti hakkında merak edilen konular, Askeralma Genel Müdürlüğüne ait “http://www.asal.msb.gov.tr” internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden takip edilecektir.

5. DÖVİZLE ASKERLİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

1.Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

Başvuru tarihi itibariyle; oturma veya çalışma izni bulunmayan işçi, işveren, meslek veya sanat mensupları ile geçerlilik süresi bitmiş gemi adamı cüzdanı ve iş sözleşmesi ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmez.

Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların dövizle askerlik hizmeti başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin anılan kurumlarda çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin dövizle askerlik başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

2.Diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına alınmamış olmak.
3.Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak.

Yükümlülerin yabancı ülkelerdeki çalışma süreleri hesap edilirken; fiilen bir işte çalıştıkları, işsizlik maaşı aldıkları, eşinin veya yakınlarının çalışması nedeniyle bu yardımı da alamadıkları, kısa süreli veya geçici işlerde çalıştıkları, gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçindikleri sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir. Hesaplanan çalışma süresi içinde her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de geçirdiği süreler toplam çalışma süresinden çıkarılır. Bu işlemin neticesinde 3 yıldan (1095 gün) daha az çalışmış oldukları anlaşılanların başvuruları kabul edilmez. Yükümlülerin oturma veya çalışma iznine veya vatandaşlık hakkına sahip olarak birden fazla ülkede çalıştıkları süreler de, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma süresinden sayılır.

6. DÖVÜZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILMA

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilenlerden aşağıda belirtilen durumda olanlar dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statüde yürütülür.

1.Yararlanma şartlarını kaybettikleri halde dövizle askerlik hizmetinden faydalandıkları sonradan tespit edilenler,
2. Dövizle askerlik hizmeti başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,
3. Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,
4. Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,
5. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edilenler,
6. Meslek veya sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edilenler,
7.Kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçenler,
8. Askerliğe elverişli olmadıkları tespit edilenler,

Geçici 43. madde çerçevesinde dövizle askerlik başvurusu:

Geçici 43. madde çerçevesinde dövizle askerlik başvurusu ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan Anılan Kanunun Geçici 43. Maddesinin Uygulanma Esasları Hakkında Özel Talimat ve Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta yer verilmektedir.

1111 sayılı Askerlik Kanuna 8 Şubat 2011 tarihinde eklenen geçici 43. madde çerçevesinde, 30 Mart 1980-07 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan ve yürürlükteki mevzuat gereğince yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayanlardan, yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlüler 10.000 Avro veya karşılığı dövizi ödemek suretiyle yeniden dövizle askerlikten yararlanabilmektedir.

Bu madde hükümlerinden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan mahsup edilir.

Askerlik Kanununun Geçici 43. maddesi çerçevesindeki dövizle askerlikten yararlanma şartları ve başvuru için gerekli belgeler yukarıda belirtilen başvuru koşulları hariç olmak üzere, anılan Kanununun EK-1. maddesi çerçevesinde yapılan ve en başta değinilen dövizle askerlik başvuru şartları ve gerekli belgelerle aynıdır.

Yukarıdaki fıkralar kapsamına girenlerin fazladan yaptıkları ödemeler iade edilmez.

Askerlik Kanununun Geçici 53. maddesi çerçevesindeki dövizle askerlikten yararlanma şartları ve başvuru için gerekli belgeler yukarıda belirtilen başvuru koşulları hariç olmak üzere, anılan Kanununun EK-1. maddesi çerçevesinde yapılan ve en başta değinilen dövizle askerlik başvuru şartları ve gerekli belgelerle aynıdır.

7. İŞÇİ STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı, (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu)

Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belgenin aslı,

Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların, bunu ödeyen makamlardan aldıkları tarih ve süreyi gösterir belgenin aslı ve bir fotokopisi,

Maluliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösteren belgenin aslı,

Eşi çalıştığından kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı,

Resmi kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı, (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği ya da pasaportu ve T.C. nüfus cüzdanı)

2 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

8. İŞÇİ STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu)

Bulunduğu yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belgenin aslı,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı, (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği ya da pasaportu ve T.C. nüfus cüzdanı)

2 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

9. BİR MESLEK YA SANAT MENSUBU STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede bir meslek ya da sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı,(aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu),

Bulundukları ülkede en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belgenin aslı,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı, (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği ya da pasaportu ve T.C. nüfus cüzdanı)

2 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

10. GEMİ ADAMI STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği ya da pasaportu ve T.C. nüfus cüzdanı) bir fotokopisi,

2 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

 

 

Bize Sorun

Top