Loading…

Yurtdışında Askerlik Erteleme İşlemleri

YURTDIŞINDA ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ


ERTELEME (İLK)
1111. sayılı Askerlik Kanunun 2. maddesi uyarınca, askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaşları hesaplanırken gün/ay/yıl olarak “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın askerliklerinin ertelenmesi ile ilgili esaslar 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesinde düzenlenmiştir.
İlk erteleme başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir.
1.YARARLANMA ŞARTLARI
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç olmak,
c. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak,
d. Birden fazla tabiyetli vatandaş statüsünde yabancı ülkelerde bulunmak (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülke ülkenin vatandaşlığını kazananlar)
2.ERTELEMELERİ YAPILMAYACAK OLANLAR
a. Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan yabancı ülkelerde ikamet edenlerin,
b. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde ikamet etseler dahi, sahip oldukları oturma veya çalışma izinleri ile bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak o ülkede işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanamayanların,
c. Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dahil) veya daha fazla süreyle Türkiye’de kalmış olanların,
d. Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların,
e. Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunanların,
f. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları nedeniyle adli makamlarca arananların,
g. Daha önce herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamış olanlar.
3.ERTELEMESİ İPTAL OLANLAR
Erteleme süresi içinde;
a. Yurda kesin dönüş yapanların veya askerliğinin ertelenmiş olduğu dönemlerde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 günden (dahil) fazla süreyle yurt içinde kaldığı tespit edilenlerin,
b. Gerçeği yansıtmayan bilgi, belge ve beyanlarla askerliğini ertelettiği tespitm edilenlerin,
c. Yurt içinde fiili askerlik hizmetine başladıktan sonra herhangi bir nedenle askerlik hizmetini tamamlamadan veya tamamlamış sayılmadan yurt dışına çıkarak oturma veya çalışma izni almak suretiyle askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,
d. Erteleme şartlarını taşımadıkları halde askerliğinin ertelendiği tespit edilenlerin,
e. Askerliği erteli iken ertelemeye gerekçe teşkil eden şartları kaybettiği tespit edilenlerin,
f. Kendi isteği ile erteleme hakkından vazgeçenlerin,
g. Türk vatandaşlıkları kaybettirilenlerin veya izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların,
h. Sınır dışı edilenlerin, oturma veya çalışma izni iptal edildiği için yurt dışındaki statülerini kaybedenlerin, ertelemeleri iptal edilerek, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.
Bunlardan; (a, b ve c) bentlerinde belirtilenler hariç diğer nedenlerle ertelemeleri iptal edilenler, yeniden yararlanma şartlarını oluşturdukları takdirde ertelemeye hak kazanırlar.
Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık vb.) dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılın sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden yararlanma şartlarını oluşturanların ertelemeleri devam ettirilir veya konsolosluklarca gönderilecek müteakip erteleme teklifleri kabul edilir.
Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası v Yüksek Lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden ( resmi öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa bile, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar da yükümlülüklerini işçi olarak erteletebilir. Bu durumda olan yükümlülerin üniversiteden alacakları iş belgesine pozisyon ve haftada kaç saat vergiye tabi olarak çalıştırıldıklarını da yazdırmaları gerekmektedir.
Resmi burslu öğrenciler hakkında burs aldıkları sürece işçi erteleme işlemi yapılmamakta, ancak, burs kesildikten sonra erteleme işlemleri yapılmaktadır.
İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat temsilciliklerimize başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;
a. Bulundukları ülkelerin vatandaşlığına veya süresiz oturma/çalışma iznine sahip olanların askerlikleri 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar,
b. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre olanların, oturma veya çalışma izinlerinden daha uzun olanın bitim tarihini takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,
c. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre olanların, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar, ertelenir.
YENİDEN ERTELEME (İKİNCİ VE SONRASI)
Yeniden erteleme yaptırmak için, bir önceki erteleme belgenizde belirtilen ertelemenin sona erdiği tarihten önce Temsilciliklerimize başvurmanız gerekmektedir.
1)Yararlanma Şartları:
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç olmak,
c. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak,
d. Birden fazla tabiyetli vatandaş statüsünde yabancı ülkelerde bulunmak (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülke ülkenin vatandaşlığını kazananlar)

2) Ertelemeleri Yapılmayacak Olanlar:
a. Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan yabancı ülkelerde ikamet edenlerin,
b. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde ikamet etseler dahi, sahip oldukları oturma veya çalışma izinleri ile bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak o ülkede işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanamayanların,
c. Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dahil) veya daha fazla süreyle Türkiye’de kalmış olanların,
d. Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların,
e. Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunanların,
f. Daha önce herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamış olanlar.

3) Ertelemesi İptal Edilecek Olanlar:
Erteleme süresi içinde;
a. Yurda kesin dönüş yapanların veya askerliğinin ertelenmiş olduğu dönemlerde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 günden (dahil) fazla süreyle yurt içinde kaldığı tespit edilenlerin,
b. Gerçeği yansıtmayan bilgi, belge ve beyanlarla askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,
c. Yurt içinde fiili askerlik hizmetine başladıktan sonra herhangi bir nedenle askerlik hizmetini tamamlamadan veya tamamlamış sayılmadan yurt dışına çıkarak oturma veya çalışma izni almak suretiyle askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,
d. Erteleme şartlarını taşımadıkları halde askerliğinin ertelendiği tespit edilenlerin,
e. Askerliği ertelenmiş iken ertelemeye gerekçe teşkil eden şartları kaybettiği tespit edilenlerin,
f. Kendi isteği ile erteleme hakkından vazgeçenlerin,
g. Türk vatandaşlıkları kaybettirilenlerin veya izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların,
h. Sınır dışı edilenlerin, oturma veya çalışma izni iptal edildiği için yurt dışındaki statülerini kaybedenlerin, ertelemeleri iptal edilerek, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.
Bunlardan; (a, b ve c) bentlerinde belirtilenler hariç diğer nedenlerle ertelemeleri iptal edilenler, yeniden yararlanma şartlarını oluşturdukları takdirde ertelemeye hak kazanırlar.
Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık vb.) dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılın sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden yararlanma şartlarını oluşturanların ertelemeleri devam ettirilir veya konsolosluklarca gönderilecek müteakip erteleme teklifleri kabul edilir.
Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen vatandaşlarımızın, bu durumlarının devamı süresince askerlikleri ertelenir.
Yüksek Lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden ( resmi öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa bile, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar da yükümlülüklerini işçi olarak erteletebilir. Bu durumda olan yükümlülerin üniversiteden alacakları iş belgesine pozisyon ve haftada kaç saat vergiye tabi olarak çalıştırıldıklarını da yazdırmaları gerekmektedir.
Resmi burslu öğrenciler hakkında burs aldıkları sürece işçi erteleme işlemi yapılmamakta, ancak, burs kesildikten sonra erteleme işlemleri yapılmaktadır.
İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat temsilciliklerimize başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;
a. Bulundukları ülkelerin vatandaşlığına veya süresiz oturma/çalışma iznine sahip olanların askerlikleri 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar,
b. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre olanların, oturma veya çalışma izinlerinden daha uzun olanın bitim tarihini takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,
c. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre olanların, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar, ertelenir.
DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU
1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek:1 maddesi uyarınca, yabancı ülkelerde oturma veya çalışma izni sahibi olarak, çalışan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmeti ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.
1) Yararlanma Şartları
  • Yabancı ülkelerde oturma ve çalışma izni ile işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak,
  • Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak
  • Türkiye’de geçen süreler hariç en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak
  • 6.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şart ve sürelere uygun olarak ödemek
  • Ödemeleri tamamlana kadar,yurda kesin dönüş yapmamak veya herhangi bir takvim yılında (1 Ocak-31 Aralık) toplam 184 gün (dahil) daha fazla süreyle yurt içinde kalmamak
  • Başvuru sırasında ve başvurunun kabulünü müteakip ödemelerin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu ve ya da yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünü muhafaza atmek.
2) 38 yaş ve öncesinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunanlar, ilki başvuru sırasında peşin, kalanı üç eşit taksitte ve en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar 6.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını öderler. Avro haricindeki konvertibıl bir para birimi ile ödeme yapacak olanların ödeme miktarları, her yıl Ocak ayının ilk haftası belirlenen döviz kurlarına göre yeniden hesaplandığından, buna ilişkin bir duyuru ulaşmadan bir önceki yıla ait kurlarla ödeme yapılmaması gerekmektedir.
3) Taksitli ödeme yapan vatandaşlarımızın son ödemelerini 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine bırakmamaları uygun olacaktır. Zira; ödemenin, oluşabilecek çeşitli aksaklıklar nedeniyle bu tarihten sonra T.c. Merkez Bankası hesabına geçmesi halinde, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmaları gerekecektir.
4) Dövizle askerlik başvurusu kabul edilen yükümlüler (38 yaşından küçük veya 38 yaş üzeri), başvuru tarihinden itibaren ödemelerini yaptıkları/tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları koşuluyla, ödemelerini yaptıkları/tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
5) Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde süresi içerisinde döviz ödemelerini yapmadıkları/tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, 6.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru sırasında bir defada ödemek suretiyle (daha önce ödemesi olanlar mevcut ödemelerini 6.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak suretiyle) dövizle askerlik hizmetinden yararlanırlar.
6) Askerlik ertelemesi iptal edilen vatandaşlarımız, gerekli çalışma süresini tamamladıkları takdirde, dövizle askerlik başvurusunda bulunabilirler. Ertelemenin iptali dövizle askerlik başvurusuna engel bir hal değildir.
7) Vatandaşlarımızın başvuru tarihine kadar olan farklı zaman dilimleri ve farklı ülkelerdeki çalışma süreleri, belgelendirilmiş olması kaydıyla ayrı ayrı toplanarak çalışma süresine ilave edilir.
8) Dövizle askerlik başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları koşuluyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş (kesin terhis hakkı elde etmiş) sayılırlar. Bu durumdakilerin, “kesin terhis” edilebilmeleri için, son taksit ödemelerini yapıncaya kadar başvuruya esas statülerini (işçi, işveren, meslek/sanat mensubu, gemi adamı) muhafaza etmeleri, yurtiçinde bir takvim yılının yarısından fazla süreyle (184 gün dâhil daha fazla) kalmamaları, yurda kesin dönüş yapmamaları ve başvuruda bulunduğu ülkeden sınır dışı edilmemeleri gerekmektedir.
Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan vatandaşlarımızdan, başvuru tarihi itibariyle; - Oturma veya çalışma izinlerinin süresi sona ermiş olanların,
- T.c. veya yabancı ülke yetkili makamlarınca düzenlenen ve geçerlilik süresi sona eren gemi adamı cüzdanı hamillerinin dövizle askerlik başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.
Oturma veya çalışma izni sahibi olsalar dahi;
-Yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini kazanamamış olanların,
-Yurt içinde dövizle askerlik hizmeti hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamış olanların, firar, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü ve noksan hizmetli (dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarıldıklarından noksan hizmetli olarak arananlar hariç) olarak arananların,
-Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görevlisi olarak bulunanların,
-Ücret, maaş veya yollukları yurt içinden transfer edilenlerin,
-Meslek veya sanatını yurt içinde icra edenlerin,
-Merkezi yurt içinde kurulu iş yerlerinin yurt dışındaki irtibat ofisi veya temsilciliklerine merkezi atama yoluyla gönderilmiş olanların,
-Yabancı bandıralı gemilerde çalışıyor olsa dahi; merkezi Türkiye’de kurulu şirketlerce işletilen gemilerde çalışanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmeyecektir.
Resmi görevle yurt dışında bulunmamasına rağmen; eşi yurt dışında resmi görevle çalıştığından veya Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi devlet görevlisi sıfatı dışında kendilerine "Hizmet Pasaportu" verilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın başvuruları sırasında ibraz ettikleri "Hizmet Pasaportu" kabul edilecektir. Vatandaşların mevcut oturma ve/veya çalışma izinlerinin, ülke mevzuatı çerçevesinde kendilerine yasada ön görülen işçi/işveren veya meslek/sanat mensubu statülerini sağlayıp sağlamadığının tespitine ilişkin yetki ve sorumluluk, başvuruyu kabul eden konsolosluklardadır. Konsolosluklar, gerek duydukları takdirde, vatandaşın durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.
Dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;
-Başvuru için gerekli şart ve statülerini, başvurunun kabul edildiği tarih ile ödeme yükümlülüğünün gerçekleştirildiği tarih arasında muhafaza etmediği tespit edilenler,
-Başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,
-Ödeme yükümlülüğünü tamamlamadan bir veya birden fazla takvim yılının (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) yarısından fazla süreyle (184 gün dahil daha fazla) yurt içinde kaldıkları veya yurda kesin dönüş yaptıkları tespit edilenler,
-Maaş, ücret ve yolluklarının yurt içinden ödendiği veya transfer edildiği tespit edilenler,
-Merkezi yurt içinde kurulu bir işyerince merkezi atamayla yurt dışındaki irtibat bürosu veya temsilciliklerinde görevlendirildikleri tespit edilenler,
-Yabancı bandıralı gemilerde çalışıyor olsa dahi; merkezi Türkiye’de kurulu şirketlerce işletilen gemilerde çalışanlar,
-Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla bulunduğu tespit edilenler,
-Ödemelerini süresi içerisinde tamamlamayanlar,
-Askerliğe elverişsiz hale gelenler,
-Kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçenler,
Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.
Gerekli yararlanma şartlarını taşımadıkları halde başvurularının sehven kabul edildiği tespit edildiğinden başvuruları red edilenler, ileride gerekli koşulları sağlamaları halinde yeniden dövizle askerlik başvurusunda bulunabilirler. 38 yaş ve öncesinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunduktan sonra ödemelerini süresi içerisinde tamamlamadıkları için yasa kapsamından çıkarılanlardan gerekli başvuru koşullarını taşıyanların, mevcut ödemelerini 6.000 Avro veya karşılığı döviz miktarına tamamlamaları durumunda askerlik işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında sonuçlandırılır. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan veya ödeme veya ödeme yükümlülüğü sona ermeden kendi isteği ile hakkından vazgeçenlere ödemiş oldukları döviz, askerlik hizmetlerini tabi oldukları statüde yurtiçinde yerine getirmelerini müteakip iade edilir.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamından;
-Süresi içerisinde ödemelerini tamamlamadıklarından,
-Bir takvim yılının yarısından fazla süreyle (184 gün dahil daha fazla süreyle) yurtiçinde kaldıklarından çıkarılanlar, mazeretlerine ilişkin belgelerini konsolosluk görüşleri ile birlikte Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderdikleri takdirde, durumları incelenir.
Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülkede İkamet Etmekte İken Tutuklananlar ve Hükümlü Bulunanlar :
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikamet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır. Bunlar, yaş durumlarına göre Kanunda belirtilmiş olan döviz miktarını öderler.
Yabancı Ülkelerde Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar :
Uluslararası kurum ve kuruluşlarda mahallinden temin edilen personel olarak çalışan (yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilenler ve ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler hariç) ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen vatandaşlarımız, bu durumlarına istinaden fiilen üç yıllık (1095 gün) süreyi doldurmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurabilirler. Ancak, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran bu durumdaki vatandaşlarımızdan, ödeme ve temel askerlik eğitimlerini tamamlamadan bu statüleri sona ererek yurda dönenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tâbi oldukları statüde silâhaltına alınırlar.
38 yaş sınırında olan askerlik yükümlülerin sağlık işlemleri:
38 yaşındaki yükümlülerden, sağlık durumunun askerlik yapmasına engel teşkil ettiğini düşünen ve bu sebeple sağlık durumunu açıklığa kavuşturuncaya kadar öngörülen dövizi ödemek istemeyenler, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar. Sağlık işlemlerinin, ödemenin tamamlanması gereken son tarihe kadar (38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar) her ne sebeple olursa olsun sonuçlanmaması ve buna bağlı olarak ödemenin bu tarihe kadar tamamlanmamış olması durumunda, yükümlüler ödemelerini tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Bu şekilde yasa kapsamından çıkarılanlar, gerekli yararlanma şartlarını taşıyor olmaları kaydıyla, konsolosluklarına müracaatlarında mevcut ödemelerini 6.000 Avro veya karşılığı döviz miktarına tamamlayarak yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu nedenle, bu durumda bulunan ve 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinin sonuçlanmayacağı anlaşılanların, 6.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları (zaten başvuru yapmış ise kalan ödemelerini tamamlamaları) dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmamaları açısından uygun bir hal tarzıdır.
DÖVİZLE ASKERLİK TAKSİT ÖDEME
Gerekli koşullara haiz olarak dövizli askerlik başvurusunda bulunan ve taksit ödemesi yapma isteyen vatandaşlarımız muhabir bankaya veya yükümlülerin kendi çalıştıkları banka ya da herhangi bir banka kanalıyla ilgili muhabir banka hesaplarına havale edilmek üzere dövizle askerlik ödemesi yapmak için müracaat ettiğinde; dekonta (havale talep formuna) adı-soyadı, T.c. kimlik numarası, doğum tarihi, baba/anne adı ve askerlik şubesi yazdırılması gerekmekte, ödeme belgesinde belirtilen tutarın tamamının herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan havale edilmesi yönünde muhabir bankanın ikaz edilmesi gerekmekte olup, bu konudaki sorumluluk askerlik yükümlüsüne aittir.(Ödeme dekontunun yapıldığı banka tarafından onaylanması (kaşelenmesi) gerekmektedir.
Ödeme Şartları;
38 yaş ve öncesinde başvuranlar, 6.000 Avro tutarındaki döviz miktarını peşin olarak ödeyebilecekleri gibi, biri başvuru sırasında (1.500 Avro) kalanını en fazla üç eşit taksitte (3x1.500 Avro) olmak üzere, 38 yaşını tamamlayacakları yılın en geç 31 Aralık tarihine kadar (Örn.:1976+38=31.12.2014) ödeyebilirler. 39 yaş ve sonrasında başvuranlar ise (Örn.:2011-39=1972 doğumlu ve daha yaşlı olanlar) 6.000 Avro tutarındaki döviz miktarını başvuruları sırasında peşin ödeyeceklerdir. Ödemesini peşin yapanlar, Türkiye’ye kesin dönüş yapabilirler.
Geri Ödeme:
1. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından; yararlanma şartlarını kaybettikleri tespit edildiğinden, ödeme yükümlülüğü sona ermeden herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kaldıkları veya yurda kesin dönüş yaptıkları ya da sınır dışı edildikleri tespit edildiğinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edildiğinden, Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edildiğinden, Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları veya meslek ya da sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edildiğinden, ödemelerini süresi içerisinde tamamlamadıklarından ve kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçtiklerinden çıkarılan yükümlülerin ödedikleri döviz, tabi oldukları statüde askerlik hizmetini yerine getirmeleri veya getirmiş sayılmalarını müteakip iade edilir.
2. Ödemesini tamamlamadan; vefat eden, askerliğe elverişsiz hale gelen, Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilenlere, talepleri halinde, ödedikleri döviz miktarı iade edilir. Bu durumdakiler; kendileri, vasileri, vekilleri ya da mirasçıları aracılığı ile doğrudan veya konsoloslukları vasıtasıyla askerlik şubelerine yazılı müracaatta bulunurlar. Vasi, vekil veya mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenler, bu durumlarını ispata yarayan mahkeme kararı veya noterden onaylı vekâletnamelerini talep dilekçelerine eklerler. Talep dilekçelerine; paranın iade edileceği Türkiye’de açılı Türk Lirası hesabının IBAN numarası, vatandaşlık numarası, iletişim ve adres bilgileri eksiksiz olarak yazılır.
3. Askerlik şubelerince yapılacak incelemede geri ödemeye hak sahibi oldukları tespit edilen yükümlülerin ödedikleri döviz tutarı, gönderilecek teklif yazısına istinaden Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince iade edilir. Ödenecek döviz tutarı, yükümlülerin talep dilekçesinde belirttikleri hesap numarasına aktarılmadan önce, iade tarihindeki kura göre Türk Lirasına çevrilir.
4. Ödemesini tamamladıktan sonra; vefat eden, askerliğe elverişsiz hale gelen, Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilenler ile dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaktan kendi isteği ile vazgeçenlere geri ödeme yapılmaz.
ÇİFTE VATANDAŞLARIN ASKERLİK ERTELEMELERİ
Birden fazla tabiiyetli (çok vatandaşlığa sahip) vatandaşlarımızın askerlik işlemleri 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2. maddesinin son paragrafı gereğince çıkartılan Bakanlar Kurulunun 05.07.1993 tarihli kararı ve Milli Savunma Bakanlığının uygulama emri çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu itibarla, yurt dışında doğan ve ikamet edenleri ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları talepleri halinde, durumlarına uyan ve kanunun öngördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik yükümlülüklerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik yapmış olduklarını (askerliğin o ülkede, askerlik hizmetinin yerine getirildiği tarih itibariyle zorunlu olması gerekir) belgelemek kaydıyla yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar.
Sözkonusu kişiler yukardaki hüküm uyarınca, gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde askerliklerini tek seferde 38 yaş sonuna kadar erteleyebilirler.
18 yaşından sonra ikamet etmek amacıyla yurtdışına çıkarak yabancı ülke vatandaşlığını kazananlar “Birden Fazla Tabiiyetli Türk Vatandaşı” ertelemesi kapsamında değerlendirilmezler bu durumdaki vatandaşlarımızın askerlikleri işçi/işveren bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde ertelenir.
GEMİ ADAMLARI ASKERLİK ERTELEMELERİ
“Gemi Adamı” statüsündeki vatandaşlarımızın, her erteleme için durumlarını kanıtlayan belgelerle bizzat Temsilciliklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Gemi adamları; ilk ve müteakip (ikinci ve sonraki) erteleme başvurularını aşağıdaki listede belirtilen yabancı ülkedeki Temsilciliklerimize bizzat yaparlar. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, başvuruya ilişkin belgeler ile müracaat edecekleri Temsilciliklerimize havayolu veya karayolu ile seyahat ederek gelmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın askerliklerinin ertelenmesi ile ilgili esaslar 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesinde düzenlenmiştir. İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın erteleme başvurusu başlığı altındaki ertelemesi yapılmayacak olanlar ve ertelemesi iptal edilecek olanlarla ilgili maddeler gemi adamı statüsünde olan kişiler için de geçerlidir.
Yararlanma Şartları:
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç olmak,
c. Bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak

1. ALMANYA - Berlin, Hamburg, Hannover - 24 - İSRAİL - Tel Aviv
2. AMERİKA - Los Angeles, New York - 25 - JAPONYA - Tokyo
3. ANGOLA - Luanda - 26 - LETONYA - Riga
4. ARJANTİN - Buenos Aires - 27 - KATAR - Doha
5. ARNAVUTLUK - Tiran - 28 - MALTA - Valetta
6. AVUSTRALYA - Sidney, Melburn - 29 - MEKSİKA - Meksika
7. BELÇİKA - Anvers - 30 - MISIR - İskenderiye
8. BİRLEŞİK ARAP EM. - Dubai - 31 - PAKİSTAN - Karaçi
9. BREZİLYA - Sao Paulo - 32 - PORTEKİZ - Lizbon
10. BULGARİSTAN - Burgaz - 33 - ROMANYA - Köstence
11. CEZAYİR - Cezayir - 34 - RUSYA - St. Petersburg, Novorossisk
12. ÇİN HALK CUM. - Şanghay, Hong Kong - 35 - SENEGAL - Dakar
13. DANİMARKA - Kopenhag - 36 - SİNGAPUR - Singapur
14. FİLDİŞİ SAHİLİ - Abidjan - 37 - SURİYE - Halep
15. FİLİPİNLER - Manila - 38 - SUUDİ ARABİSTAN - Cidde
16. FRANSA - Marsilya - 39 - TAYLAND - Bangkok
17. GÜRCİSTAN - Batum - 40 - TUNUS - Tunus
18. HIRVATİSTAN - Zagreb - 41 - UKRAYNA - Odesa
19. HİNDİSTAN - Mumbai - 42 - VENEZUELLA - Karakas
20. HOLLANDA - Rotterdam - 43 - YEMEN - Sana
21. IRAK - Basra - 44 - YENİ ZELANDA - Wellington
22. İNGİLTERE - Londra - 45 - YUNANİSTAN - Atina Pire, Selanik
ÖĞRENCİ İÇİN ASKERLİK ERTELEMELERİ
Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği kabul edilen 4 yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksek okullarda yükseköğrenim/yüksek lisans veya doktora yapmak amacıyla yurt dışına giden erkek vatandaşlarımızın askerlik işlemleri için bulundukları bölgede Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğine veya bunların olmadığı yerlerde Temsilciliklerimizin askerlik servislerine başvurarak özel öğrenciliklerini tanıtmaları gerekmektedir. Sözkonusu öğrenci vatandaşlarımızın askerlik işlemleri ancak özel öğrencilikleri tanındıktan sonra yerine getirilebilmektedir.
Özel öğrenci olarak yüksek öğrenim görenlerin askerlikleri en fazla 29; yüksek lisans ve doktora yapanların askerlikleri ise en fazla 35 yaşına kadar ertelenebilmektedir.
Sözkonusu kişilerin askerlikleri bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar (hazırlık sınıfı ve dil eğitimi hariç, 2 yıllıklar için 4 yıl, 4 yıllıklar için 7 yıl, 5 ve üzeri için 9 yıldır); azami öğrenim süresi sonuna kadar mezun olamayanların ise 1’er yıllık olarak yukarıda belirtilen yaş sınırları dikkate alınarak ertelenir.
Özel öğrencilik işlemleri başvurusuna ilişkin bilgiler http://yogm.meb.gov.tr internet sitesinin duyurular kısmında mevcuttur.
Öte yandan ,sadece öğrenim görmek amacıyla sonradan yurt dışına çıkmayıp, orda doğduğu veya yaşadığı için işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde ikamet iznine sahip olmakla birlikte, halen öğrenci olanların askerlik ertelemeleri özel öğrenci statüsünde değil işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde yapılması gerekmektedir.
İŞVEREN statüsünde ertelemek için gereken belgeler:
1. Faaliyet Belgesi (Certificat Constatator) – türkce tercümesi
2. Vergi Levhası (Certificat Inregistrare) – türkce tercümesi
3. Oturum belgesi (Permis de şedere) – türkce tercümesi
4. Pasaport
5. Nüfus Cüzdanı
6. 5 Adet fotoğraf

İŞCİ statüsünde ertelemek için gereken belgeler:
1. Çalışma Sözleşmesi (Contract de Munca) – türkce tercümesi
2. Vergi Levhası (Certificat Inregistrare) – türkce tercümesi
3. İşçi Belgesi (Adeverinta de salariat) – türkce tercümesi
4. Çalışma İzni (Autorizatie de munca) – türkce tercümesi
5. Oturum belgesi (Permis de şedere) – türkce tercümesi
6. Pasaport
7. Nüfus Cüzdanı
8. 5 Adet fotoğraf

GEMİCİ statüsünde ertelemek için gereken belgeler:
1.Kontrat– türkce tercümesi
2.Endorsment (Carnet de Marınar – Yabancı devlet Cüzdanı, Personel için) – türkce tercümesi
3.Registry Sertifikası– türkce tercümesi
4.Personel listesi– türkce tercümesi
5.Gemi Adamı Cüzdanı– türkce tercümesi
6.Pasaport
7.Nüfus cüzdanı
8.5 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9.Kendisinin Dilekçesi ve Kaptanın Dilekçesi
10.Ship’s particulars
11.Sağlık yoklama belgesi– türkce tercümesi
12.En son tescil belgeniz (varsa)
13.Emniyet Gen.Müd. giriş-çıkış (veya listesi)
14.İki set hazırlanıp, mavi kapaklı dosya içinde poşet dosyada olacak
15.20 lei
16.Permis giriş-çıkış (showpass)
D. ÇİFTE VATANDAŞ statüsünde ertelemek için gereken belgeler:
Doğumla veya 18 yaşından önce ikamet etmek amacıyla yurtdışına çıkarak yabancı ülke vatandaşlığını kazananlar:
1. Yabancı ülke kimliğinin veya yabancı ülke pasaportu - aslı ve iki adet fotokopisi,
2. Varsa T.C. pasaportu (Aynı zamandan başka ülke vatandaşı olan yükümlülerin askerlik işlemlerinde T.C. pasaportu ibraz etme zorunluluğu yoktur)
3. Yabancı ülke vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını belirtir belge - aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi
4. Türkiye doğumlular için, 3 üncü madde de istenilen belgeye ilaveten, yabancı ülkeye hangi tarihte geldiğini gösteren belgeler - aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi
5. 5 adet vesikalık fotoğraf
E. ÖĞRENCİ statüsünde ertelemek için gereken belgeler:
1.Özel öğrenci başvuru dilekçesi (Konsolosluktan temin edilecek)
2.Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.Pasaport fotokopisi
4.Lise diploması fotokopisi
5.ÖSS sınav sonuç belgesi
6.Askerlik durum belgesi
7.Romanya oturum kartı fotokopisi – türkce tercümesi
8.Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) – türkce tercümesi
9.Öğrenci belgesi (Adeverinta) – türkce tercümesi

3 adet fotoğraf Başvurular şahsen yapılacak.
NOT:*İki set hazırlanacak. **Askerlik erteleme işlemi de beraberinde yapılıyor.

Bize Sorun

Top