Loading…

Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Tescili

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların tescili için yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklere başvuruda bulunabilirsiniz.

 

- Başvuru usulü:

 

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular; tarafların bizzat veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz. Ayrı ayrı müracaat eden ancak doksan günlük süre geçmiş olduğundan başvurusu reddedilen tarafların birlikte tekrar müracaat etmeleri halinde müracaatları kabul edilir.

 

Taraflardan birinin veya vekilinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmediği takdirde, Türk devletince tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanılabilir. Tercüman taraflarca başvuru anında hazır bulundurulur.

 

- Başvuru formuna eklenecek belgeler:

 

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

a) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış adli veya idari makam kararının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

 

b) Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

 

c) Kimlik kartı veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümeleri,

 

ç) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğrafı özel vekaletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği,

 

d) Başvurudan önce yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya fotokopisi, Ayrıca, Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir karann bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınan belgenin de başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

 

Kararlardaki tenfize konu olan hükümler için 5718 sayılı Kanun uyarınca görevli ve yetkili mahkemelere kararın tenfizi yönünde dava açılması gerektiği yolunda tarafların bilgilendirilmesi amacıyla imzalarının alındığı bilgilendirme formu başvuru formuna eklenir.

 

- Başvuru formunun doldurulması

 

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların tescili için yapılan başvurularda "Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvuru formu" kullanılacaktır. Başvuru formu, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine e-Vatandaşlık Sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenecektir. Dış temsilciliklerde e- gerekli hazırlıklar tamamlanıncaya kadar; www.nvi.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ilgili kişi tarafından doldurulacaktır. Formun doldurulmasında Latin alfabesi esas alınacak ve büyük harfler kullanılacaktır. Başvuru formu üzerinde silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. Silinti veya kazıntı yapılan formlar işleme alınmayacak ve formun yeniden doldurulması sağlanacaktır. Başvuru formu taraflarca veya vekillerince mutlaka yetkili memur önünde imzalanacaktır. Doksan günlük başvuru süresi içerisinde ayrı ayrı tarihlerde müracaat edilmesi halinde taraflar için aynı başvuru formu kullanılacaktır.

 

Başvurunun ardından tescil işlemlerini yapmak üzere kurulan komisyonun kararı doğrultusunda tescil işlemi gerçekleştirilir veya tescil edilmesi uygun bulunmadığında karar taraflara tebliğ edilir.

 

Daha ayrıntılı bilgi almak için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün konu hakkındaki açıklamasını (https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/mevzuat/talimat-aciklayici-yazilar/YabanciUlkeAdliveidariMakamlarincaVerilenKararlarinTescili.pdf​) inceleyebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Bize Sorun

Top