Loading…

Evlilik İşlemleri

EVLİLİK İŞLEMLERİ


TÜRK VATANDAŞI ROMANYA’DA EVLENMEK için gereken belgeler:
Detaylı bilgi için info@romanyadanismanlik.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
ROMEN VATANDAŞI TÜRKİYE’DE EVLENMEK için gereken belgeler:
Detaylı bilgi için info@romanyadanismanlik.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
EVLİLİK TESCİLİ:
Evlenme tescili işleminin ilke olarak evliliğin yapıldığı yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimize başvurularak yapılması gerekmekle birlikte, evliliğin gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak evlilik bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, evliliğin gerçekleştiği ve evlilik bildiriminde bulunulan ülkelerin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir. e-Konsolosluk ortamında evlilik bildirimine ilişkin dilekçenin hazırlanması mümkündür. Bu dilekçe hazırlandıktan sonra, yazıcıdan çıktı alınarak imzalanması ve gereken diğer belgelerle beraber postayla temsilciliğimize gönderilmesi mümkündür. Evlilik tescili işleminin yurtdışında evlilik tarihini takip eden 30 gün içinde yapılması gerekmekte olup, tescil işlemi için başvurunun 30 günü aşması halinde Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi uyarınca idari para cezası alınır. Sözkonusu idari para cezasının miktarı her takvim yılı başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. TL cinsinden belirlenen bu miktar yerel para biriminin günlük kuru üzerinden hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir. On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir. Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir. Nüfus idarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir. Evlendirme memuru, müracaat eden her Türk vatandaşından nüfus kayıt örneği ister ve dosyaya ekler. Sadece nüfus cüzdanına göre evlenme yapılamaz. Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin ise Evlendirme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir. Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır.
TESCİL için gereken belgeler:

1. İki Türk vatandaşı arasında evlilik: - Türk vatandaşı (eşin): Noterden verdiği Taahhütname – türkçe tercümesi
- Muhtarlıktan İkametgâh Senedi – türkçe tercümesi
- Evlilik Belgesi ve fotokopisi – türkçe tercümesi
- Kimlik fotokopileri
- 3 adet fotoğraf
- 6 adet posta kuponu (İNTERNATİONAL CUPON)
- Yabancı eşin: Evlilik Belgesi ve fotokopisi – türkçe tercümesi
- Pasaport ve kimlik fotokopisi
- 3 adet fotoğraf
- Bayanın sabıka kaydı – türkçe tercümesi
- Form
- Kimlik fotokopileri
- 6 adet posta kuponu (İNTERNATİONAL CUPON)
Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır


2.Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu kişi arasında evlilik Bayanın noter beyannamesi – türkçe tercümesi
- Bayanın nüfusundan “Bekârlık Yazısı” – türkçe tercümesi
- Kimlik fotokopileri, Evlilik Belgesi– türkçe tercümesi
- 2’şer adet fotoğraf
- Boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma kararı ile fotokopisi – türkçe tercümesi
- Form
- 6 adet posta kuponu (İNTERNATİONAL CUPON)
- Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Bize Sorun

Top