Loading…

Tereke (Ölüm) İşlemleri

TEREKE (ÖLÜM) İŞLEMLERİ


TEREKE BAŞVURUSU

Tereke (vefat edenin mirası) takip işlemleri terekenin bulunduğu bölgeden sorumlu Dış Temsilciliğimizce yerine getirilir.

Yurtdışında ölümü haber alınan ve ölüm kayıt işleri tamamlanan vatandaşımızın varsa terekesi saptanır ve mühürlenir. Saptanan eşyanın listesi yapılır ve bu listeye olanaklar içinde, eşyanın kıymeti de kaydedilir.

Dış Temsilciliklerimiz, vefat eden vatandaşların ölüm öncesi tedavi ve bakım masrafları ile evinin kira bedelini veya otel ücretini, hizmetçilerin ücretlerini ve müteveffa ile birlikte yaşayıp onun tarafından bakımı sağlanan mirasçıların bir aylık iaşe ve ibate masraflarını veya yurda dönüşleri için gereken masrafları, cenaze masrafları ile kabul eden devlet hukukunca ödenmesi gereken vergileri, terekenin korunması ve yurda gönderilmesi ile mirasçıların çıkarlarının korunması için Dış Temsilcilik makamınca alınan önlemlerin gerektirdiği masrafları terekeden ödemeye yetkilidir.

Yabancı ülkelerde ölen vatandaşlarımızın terekelerinin, ölenin nüfusa kayıtlı olduğu yer Tereke Hakimliğine gönderilmesi gerekmektedir. Ölenin nüfusunun kayıtlı olduğu yer tesbit edilemiyor ise, terekenin Ankara Tereke Hakimliğine gönderilmesi gerekmektedir.

Terekenin yurda nakil masraflarının terekeden veya mirasçılardan karşılanması gerekmektedir. Menkul terekenin, ölenin nüfus kaydının bulunduğu yer Tereke Hakimliğine gönderilmesi için gerekli nakliye masrafları (nakit yokluğu nedeniyle) terekeden karşılanamıyor ise, menkul terekenin (kıymetini de içeren) bir listesinin, terekenin Türkiye'de en yakın gümrük müdürlüğüne iletilmesi için gerekli navlun bedeli de gösterilmek suretiyle Dışişleri Bakanlığına gönderilir, oradan da ilgili Tereke Hakimliğine iletilir

Nakdi terekenin transferi sözkonusu olduğunda, bulunulan ülke kambiyo mevzuatı elverişli olduğu hallerde, nakdi tereke banka kanalıyla doğrudan ilgili Tereke Hakimliğine gönderilecektir. Bulunulan ülke mevzuatı nakdi terekenin transferine izin vermediği takdirde, nakdi terekenin kurye vasıtasıyla Dış İşleri Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
Ölüye ait bulunan ve Dış Temsilciliklerimize intikal etmiş olan ziynet ve kıymetli eşyanın da aynı şekilde kurye vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığana ulaştırılması gerekir. Bu gibi nakit ve kıymetli madenler kuryeye teslim edilirken zabıt tutulur ve kurye de aldığı bu kıymetleri aynı usulle Ankara'da teslim eder.

Ölenin mirasçıları yurtdışında bulundukları takdirde, Tereke Hakimliğinden alınacak talimat üzerine, terekenin mirasçılara teslimi mümkündür. Bu şekilde teslim işlemlerinde nakit paranın mirasçıların banka hesabına havale suretiyle teslim edilmesi, mirasçıların banka hesabı bulunmaması halinde teslimatın zabıt tutularak yapılması zorunludur.

Terekenin mirasçılara teslim usulleri, Adalet Bakanlığı’nın 12 Ocak 1981 tarihli ve 118 Mt.1980-96-629 sayılı yazısında aşağıdaki çerçevede belirtilmiştir:

Mirasçılığı tesbit eden veraset belgesi, varislerden biri veya birkaçının görevli mahkemeye müracaatı üzerine açılan dava sonucunda verilmektedir. Bir veraset belgesi, aksi ispat edilinceye kadar geçerli bir belgedir. Alınan bir veraset belgesinin bütün varisleri kapsayıp kapsamadığının araştırılmasına gerek bulunmamaktadır. Hakkı yenen bir mirasçı müracaat edip, mahkemece veraset belgesinin iptaline karar verildiği takdirde, iptal ile birlikte, miras hisselerini yeniden tesbit eden son karar geçerli olur. Hakkı yenen bir mirasçı, veraset belgesinde kendisinin gösterilmediği için mahkemeye müracaat ettiğini beyan eder ve bunu belgelendirirse, tereke mevcut veraset belgesinde adı geçenlere verilmez ve iptal davasının sonucu beklenir veya tereke ilgili Tereke Hakimliğine intikal ettirilir.

Terekenin tamamı, mirasçılardan birine veya birkaçına teslim edilmez. Ancak, bu kişiler, mirasçıların tümünü temsil ediyorlar ise, o zaman tereke teslim edilebilir.Varislere tereke teslim edilirken tutanak düzenlenir. Geçerli vekaletname ibraz etmeyen kimseye, yakın akraba dahi olsa, başka varise ait tereke hissesi teslim edilmez.

Kendilerine miras intikal eden mükellefler yabancı ülkede iseler Konsolosluğa veraset beyannamesi vermelidirler.

Menkul tereke, ölenin nüfusta kayıtlı olduğu ilçe Tereke Hakimliğine gönderilirken, nakliye ve havale makbuzu veya dekontunun geciktirilmeden doğruca Tereke Hakimliğine gönderilmesi gerekir.

GEREKLİ BİLGİLER
 1. Dilekçe,
 2. Dilekçeyi yazanın nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş ölüm belgesi (Cinayet, iş kazası veya intihar durumlarında yabancı yerel savcılıktan alınacak defin izin belgesi veya otopsi raporu ve tercümeleri de gereklidir), (Belge: Dödsattest, Begravelseattest)
 4. Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı,
 5. Vefat eden kişinin pasaportu, vefat eden, yabancı uyruklu eş ise varsa evlenme cüzdanının fotokopisi, vefat eden yabancı eşin doğum belgesi. (Bu belgelerin Türkçeye tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır).
CENAZE NAKİL BELGESİ BAŞVURUSU (Türkiye’ye defnedilecekler için)

Cenaze nakli işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak, 26.12.1973 tarihli Cenazelerin Nakli Anlaşması, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun ve Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ve Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesinde yer verilmektedir.

Türkiye’ye defdenilecek vatandaşlarımızın Türkiye’ye kabulünde gerek cenaze sahiplerinin gerek yetkili makamlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için Dış Temsilciliklerimizce cenaze nakil belgesi düzenlenmektedir. Cenaze nakil belgesi düzenlenmesi işleminde ilke olarak yetki ve sorumluluk ölüm olayının meydana geldiği bölgeden sorumlu Temsilciliğimize aittir. Bu halde görev bölgesi, vatandaşımızın ikamet ettiği yer ile değil, olayın vuku bulduğu yer ile tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte, ölüm olayının cenaze sahipleri için zor ve üzücü bir durum teşkil ettiği ve cenaze nakil işleminin de tabiatı itibariyle aciliyet arzetmesi nedeniyle, cenaze nakil belgesi başvuruları sadece ölüm olayının meydana geldiği bölgedeki Dış Temsilciliğimizce değil; görev bölgesi ayırımı gözetilmeksizin olayın gerçekleştiği ülkedeki tüm Dış Temsilciliklerimize yapılabilmektedir (örneğin, cenazeye veya cenaze naklinin yapılacağı havaalanına en yakın Dış Temsilciliğimizce).

Cenaze nakil belgesi, yurtdışında vefat eden ve Türkiye'ye defnedilmeyi talep eden yabancı uyruklular için de düzenlenebilmektedir. Sözkonusu kişilerin ülkemize defnedilebilmesini teminen cenaze nakil belgesini düzenleyecek Dış Temsilciliklerimizin ülkemizdeki herhangi bir kurumdan görüş veya izin almasına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışından gelen cenazelerin ülkemize girişi hususu sağlık açısından değerlendirilmekte ve cenazelerin yurda girişine izin verilmesi işlemleri "Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi" kapsamında yürütülmektedir. Sözkonusu mevzuat çerçevesinde, cenazelerin geldiği ülkelerin halk sağlığı riski açısından "Riskli ve Risksiz Ülkeler" (ülke isimleri Yönerge ekinde kayıtlıdır) olarak iki gruba ayrılmakta, anılan Yönergenin 5. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen risksiz olarak değerlendirilen ülkelerden gelen uluslararası nakil şartlarını haiz cenazelerin ilave bir işleme tabi tutulmaksızın ülkemize girişleri yapılmaktadır; riskli ülkelerden gelen cenazelerin girişinde ise Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerce anılan Yönergenin 7. maddesi uyarınca, cenaze işlemlerinde istenen belgeler tam ise, cenazeye "cenazeler için düzenlenen yurda giriş izin belgesi" düzenlenmektedir.

GEREKLİ BİLGİLER
 1. Dilekçe,
 2. Dilekçeyi yazanın nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş ölüm belgesi, (Cinayet, iş kazası veya intihar durumlarında yabancı yerel savcılıktan alınacak defin izin belgesi veya otopsi raporu ve tercümeleri de gereklidir) (Belge: Sterbeurkunde, Makam: Standesamt)
 4. Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı,
 5. Vefat eden kişinin pasaportu, vefat eden, yabancı uyruklu eş ise varsa evlenme cüzdanının fotokopisi, vefat eden yabancı eşin doğum belgesi. (Bu belgelerin Türkçeye tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır).
 6. Cenazenin nakil vasıtasını, günü ve saatini, Türkiye'de kimin tarafından teslim alınacağını belirten “cenaze bilgi formu” (Cenaze Nakil Firması tarafından düzenlenir).
ULUSLARARASI ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ (Formül C)

Nüfus kayıt örneği başvurusu ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Nüfus kaydının sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneği için başvuru yapmaya yetkilidirler.

Uluslararası ölüm kayıt örneği (Formül C) de nüfus kayıtlarındaki kişisel bilgiler esas alınarak düzenlenen bir belge olduğu için, bu belge için yapılacak başvurularda da nüfus kayıt örneği başvurusundaki esaslar geçerlidir.

GEREKLİ BİLGİLER
 1. Nüfus Cüzdanı,
 2. Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

Bize Sorun

Top