Loading…

Nüfus Cüzdanı / Pasaport İşlemleri

NÜFUS CÜZDANI / PASAPORT İŞLEMLERİ


Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Başvurusu (Doğum veya Değiştirme nedeniyle)

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile ilgili esaslara İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10’uncu maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41’inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesinde yer verilmektedir.

TCKK başvuruları yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilmektedir. "Doğum", "değiştirme" veya "kayıp" nedeniyle düzenlenen kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, kimlik kartları sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. 

Kimlik kartları üzerinde hiçbir şekilde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz. Tahrifat yapıldığının tespit edilmesi hâlinde kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kimlik kartı sahibi;  Kimlik kartını teslim aldığında kontrol etmek ve kimlik kartında kimlik bilgilerine ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, kimlik kartını usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle, kimlik kartının kaybı hâlinde ise durumu çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne; yurt dışında ise dış temsilciliklerden birisine bildirmekle yükümlüdür. 

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır.

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Kimlik kartı başvurusu esnasında kimlik kartını teslim alacak iki kişinin belirlenmesi istenmektedir. 

Kanuni süresi içinde (yurt dışında 60 gün) yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında teslim alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir. 

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni kimlik kartı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Başvurusu (Kaybından dolayı)

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile ilgili esaslara İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10’uncu maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41’inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesinde yer verilmektedir.

Kaybından dolayı yapılacak kimlik kartı başvurularında, başvuru sahibinin fotoğraflı başka bir belge (pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı vb.) ibraz etmesi ve ibraz edilen belgelerle kimlik tespitinin yapılabiliyor olması halinde başvuru alınabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin fotoğraflı bir belge ibraz edememesi nedeniyle kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, kimlik tespiti için hakkında yazışma yapılan kişilerin başvurularının sonuçlanması belirli bir süre almaktadır.

Kaybından dolayı kimlik kartı başvurularında herhangi bir yerel makamdan (karakol, jandarma, yabancılar polisi) konuya ilişkin kayıp raporu/belgesi düzenletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, bu yönde bir işlem yaptırmak tamamen kişinin kendi tercihidir.

Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile başvuran kişilerin herhangi bir kimlik belgesi ibraz edememeleri durumunda;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememeleri durumunda kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınamaz.

c) Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulan kişilerin kimlik kartı talepleri (b) bendinde belirtildiği şekilde yaptırılan soruşturma sonucuna göre değerlendirilir.

 

Nüfus Kayıt Örneği Başvurusu

Nüfus kayıt örneği başvurusu ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

 Nüfus kaydının sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneği için başvuru yapmaya yetkilidirler.

A. KONSOLOSLUKTAN YENİ NÜFUS CÜZDAN almak için gereken belgeler:

1. Eskisi ile değişecekse, mevcut nüfus Cüzdanı ve fotokopisi.

2. Nüfus Cüzdanının kaybolduğunu gösteren yerel polis makamlarından alınacak polis raporu tercümesi

3. 8 adet fotoğraf

Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır

B. KONSOLOSLUKTAN YENİ PASAPORT almak için gereken belgeler:

1. Mevcut pasaport

2. 3 adet fotoğraf

3. Geçerli nüfus cüzdanı ve fotokopisi

4. 18 yaşından küçükler için, anne ve babanın muvafakatı, nüfus cüzdanların fotokopileri

5. Oturum belgesi ve fotokopisi

Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır

C. KONSOLOSLUKTAN KAYIP OLAN PASAPORT YERİNE PASAPORT almak için gereken belgeler:

1. Pasaportun kaybolduğunu gösteren yerel polis makamlarından alınacak polis raporu – tercümesi

2. 3 adet fotoğraf

3. Geçerli nüfus cüzdanı ve fotokopisi

4. 18 yaşından küçükler için, anne ve babanın muvafakatı,  nüfus cüzdanların fotokopileri

5. Oturum belgesi ve fotokopisi

Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Bize Sorun

Top